Obsah

Možnosti obcí v novém programovém období 2014 - 2020

 

Integrovaný regionální OP

IROP navazuje na sedm regionálních operačních programů a částečně na Integrovaný operační program z programového období 2007 - 2013. Prioritou IROP je umožnění vyváženého rozvoje území, zkvalitnění zejména dopravní infrastruktury, zlepšení veřejných služeb a veřejné správy a zajištění udržitelného rozvoje v obcích, městech a regionech.

 

OP Životního prostředí

Hlavním cílem OPŽP je ochrana a zajištění kvalitního prostředí pro život obyvatel České republiky, podpora efektivního využívání zdrojů, eliminace negativních dopadů lidské činnosti na životní prostředí a zmírňování dopadů změny klimatu.

 

OP Zaměstnanost

Cílem OPZ je zlepšení lidského kapitálu obyvatel a veřejné správy v České republice, tedy základních prvků konkurenceschopnosti. Česko musí těmto oblastem věnovat značnou pozornost, pokud chce v současném komplexním světě obstát. OPZ je zaměřen také na podporu rovných příležitostí žen a mužů, adaptability zaměstnanců a zaměstnavatelů, dalšího vzdělávání, sociálního začleňování a boje s chudobou, zdravotních služeb, modernizaci veřejné správy a služeb a podporu mezinárodní spolupráce a sociálních inovací v oblasti zaměstnanosti, sociálního začleňování a veřejné správy. 

 

OP Doprava

Hlavním cílem OPD je zajištění kvalitní dopravní infrastruktury v celé ČR včetně postupného vyrovnávání kvality dopravní sítě ČR se "starými" zeměmi EU. Sektor dopravy je jednou z důležitých oblastí národního hospodářství, která ovlivňuje prakticky všechny oblasti veřejného i soukromého života a podnikatelské sféry. Kvalitní dopravní infrastruktura je nutnou podmínkou pro zvyšování konkurenceschopnosti celého státu i regionů. Její nerovnoměrná kvalita je jednou z příčin územních rozdílů. 

 

OP Podnikání pro inovace a konkurenceschopnost

Cílem OPPIK je dosažení konkurenceschopné a udržitelné ekonomiky založené na znalostech a inovacích. Pojem "konkurenceschopný" zahrnuje schopnos místních firem prosazovat se na světových trzích a vytvářet dostatek pracovních míst. Pojem "udržitelný" zvýrazňuje dlouhodobý horizont konkurenční schopnosti, což zahrnuje mj. i enviromentální dimenzi hospodářského rozvoje.

 

OP Výzkum, vývoj a vzdělávání

Klíčovým principem OPVVV je rozvoj lidských zdrojů pro znalostní ekomoniku a udržitelný rozvoj v sociálně soudržné společnosti a je podporován intervencemi v rámci více prioritních os. Na něj navazuje téma podpory kvalitního výzkumu, pro který představuje kvalifikovaná pracovní síla klíčový vstupní faktor. Intervence v oblasti vzdělávání budou zároveň podpořeny systémovými změnami, které směřují ke zkvalitnění vzdělávacího systému ČR.

 

Program rozvoje venkova

Hlavním cílem programu je obnova, zachování a zlepšení ekosystémů závislých na zemědělství zejména prostřednictvím agroenvironmentálních opatření, dále investice pro konkurenceschopnost a inovace zemědělských podniků, podpora vstupu mladých lidí do zemědělství nebo krajinná infrastruktura. Program bude také podporovat diverzifikaci ekonomických aktivit ve venkovském prostoru s cílem vytvářet nová pracovní místa a zvýšit hospodářský rozvoj. Podporován bude komunitně vedený místní rozvoj, resp. metoda LEADER, která přispívá k lepšímu zacílení podpory na mítní potřeby daného venkovského území a k rozvoji spolupráce aktérů na místní úrovni.

 

Zdroj: Evropské dotace, Svaz měst a obcí, 2015