Obsah

Integrovaný regionální operační program (IROP)

Podporované aktivity v rámci IROP jsou formulovány ve čtvyřech prioritních osách (PO) a vycházejí z jednotlivých strategickách cílů. 

 

  • PO1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony
  • PO2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů
  • PO3 Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí
  • PO4 Komunitně vedený místní rozvoj

 

PO1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony 

Tato osa se týká oblasti rozvoje dopravy a bezpečnosti při přírodních katastrofách. Jednotlivé strategické cíle týkajících se rozvoje dopravní infrastruktury jsou dále děleny dle míry dotace, která může být obcím pro tyto účely poskytnuta. Za účelem zlepšení dopravní dostupnosti je podporována vystavba nových terminálů a parkovišť. V oblasti zabezpečení a technické infrastruktury jde o zavádění inteligentních dopravních systémů a odstraňování bariér na zastávkách. V oblasti ekologizace a trvale udržitelného rozvoje lze čerpat prostředky na investice a pořízení nízkoemisních a bezemisních vozidel a na rozvoj cyklodopravy. K minimalizaci škod při přírodních katastrofách by měly přispět především investice do integrovaných záchraných systémů. 

 

PO2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů

Tato osa se týká posilování sociální soudržnosti obyvatel a infrastruktury v oblasti zdravotnictví a školství. Jedná se o investici do infrastruktury sociálních služeb, podporu sociálního bydlení a řešení problémů v sociálně vyloučených lokalitách. V rámci této osy bude také podpořeno budování sociálních podniků. Podpora v oblasti zdravotnictví se zaměří na vysoce specializovanou péči, návaznou péči a deinstitucionalizaci psychiatrické péče. Budou podporována předškolní zařízení a infrastruktura ve vzdělání. Jestliže je obec vlastníkem bytových domů, může čerpat prostředky na snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení. 

 

PO3 Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí

Velice důležitou prioritou obcí v probíhajícím programovém období by měly být investice do efektnivní a transparentní veřejné správy. Podpora pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje, zavádění informačních a komunikačních systémů a zjednodušování přístupu veřejnosti vůči veřejné správě (zejména informační a komunikační technologie či eGovernment). Dále je pozornost věnována podpoře prezentace a ochraně kulturního dědictví. 

 

PO4 Komunitně vedený místní rozvoj

Prioritní osa č. 4 jede zaměřena na posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu a zároveň za účelem zlepšení řídících a administrativních schopností MAS. 

 

Výzvy: http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy

Dokumenty: http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Dokumenty

 

 

Kontakty: http://www.dotaceEU.cz/IROP   irop@mmr.cz

Zdroj: Evropské dotace, Svaz měst a obcí, 2015