Obsah

Operační program Podnikání pro inovace a konkurenceschopnost (OPPIK)

OPPIK je věnován především podnikatelským subjektům, z pohledu přidělování dotací obcím je relevantní zejména PO1 a okrajově PO2, PO3 a PO4. V těchto PO je příjemcem vždy podnik. V případě obcí tudíž musí jít pouze o formu samostatného podniku s majetkovou účastí obcí (až do výše 100%). 

 

  • PO1 Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace
  • PO2 Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních podniků
  • PO3 Účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury a obnovitelných zdrojů energie, podpora zavádění nových technologií v oblasti nakládání energií a v oblasti druhotných surovin
  • PO4 Rozvoj vysokorychlostních přístupových sítí k internetu a informačních a komunikačních technologií

 

PO1 Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace 

Specifické cíle jsou zaměřeny na posílení inovační výkonnosti domácích firem a zvýšení jejich schopnosti včetně využívání unikátních know-how vzniklých ve spolupráci s akademickým a výzkumným sektorem. Současně PO1 klade důraz na zkvalitňování a rozčiřování služeb prodpůrné infrastruktury včetně tvorby nových věděcko-technických parků, podnikatelských inovačních center a inkubátorů. 

 

PO2 Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních podniků

Tato osa je zaměřena na podporu rozvoje a posílení podnikatelského sektoru včetně zajištění dostupnosti vnějšího financování pro začínající podnikatele, podpora podnikavosti a rozvoje kreativních odvětví. Současně pomůže zvýšit dostupnost kvalitních marketingově poradenských služeb pro malé a střední podniky včetně zlepšení jejích odborného vzdělávání. Součástí této osy je záměr zefektivňování prostorové infrastruktury pro podnikání a regenerace brownfieldů. 

 

PO3 Účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury a obnovitelných zdrojů energie, podpora zavádění nových technologií v oblati nakládání energií a v oblasti druhotných surovin

Specifické cíle jsou zaměřeny na zvýšení podílu výroby energie z obnovitelných zdrojů na konečné spotřebě ČR, na zvýšení energetické účinnosti podnikatelského sektoru, na aplikaci prvků inteligentních sítí v distribučních soustavách, inovace v oblasti nakládání energií a při využívání druhotných sutovin, zvyšování účinnosti soustav zásobování teplem včetně zefektivnění a rekonstrukce soustav zásobování teplem. Podporována je také kombinovaná výroba elektřiny a tepla a posílení energetické bezpečnosti přenosové soustavy. 
 

PO4 Rozvoj vysokorychlostních přístupových sítí k internetu a informačních technologií

Cíli je zvětšení územního pokrytí vysokorychlostním přístupem k internetu a zvýšení využití potenciálu sektoru ICT pro konkurenceschopnost ekonomiky. Pro zajištění růstu konkurenceschopnosti ekomoniky je nezbytné rozšířit sítě pro vysokorychlostní přístup k internetu, které tvoří základní infrastrukturu státu a jsou nepostradatelným nástrojem znalostní společnosti orientované na produkci služeb s vysokou přidanou hodnotou. Efektivní využívání potenciálu ICT, které prostupuje všechny obory lidské činnosti, by k tomu mělo napomoci. 

 

Výzvy a dokumenty:  http://www.mpo.cz/cz/podpora-podnikani/oppik/#category604

 

Kontakty: http://www.mpo.cz/cz/podpora-podnikani/oppik/ http://www.czechinvest.org/op-podnikani-a-inovace-pro-konkurenceschopnost 

Zdroj: Evropské dotace, Svaz měst a obcí, 2015