Obsah

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OPVVV)

Tento OP je rozdělen do tři prioritních os. Pro náš region je relevatní prioritní osa 3. Tu mohou místní mateřské, základní a střední školy využívat.  Zcela nově jsou pro rok 2017 vypsány také výzvy určené neformálnímu a zájmovému vzdělávání.

Aktuální harmonogram výzev 2017 - PRIORITNÍ OSA 3, zde ke stažení

 

  • PO1 Posilování kapacit pro kvalitní výzkum
  • PO2 Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj
  • PO3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu i sekundárnímu vzdělávání

 

PO1 Posilování kapacit pro kvalitní výzkum

Tato osa je zaměřena na vytvoření podmínek pro dosažení špičkové úrovně výzkumu v ČR v mezinárodním měřítku, rozvoj spolupráce ve výzkumu, zkvalitnění infrastrukturních podmínek pro přípravu budoucích výzkumníků, vytvoření prostředí pro kvalitní řízení výzkumu a zvýšení přínosů výzkumu pro společnost. PO1 reaguje na existenční nedostatky ve výzkumném systému ČR identifikované v oblasti vybavenosti, využití a sdílení výzkumných infrastruktur, infrastrukturních podmínek pro vzdělávání nové generace výzkumných pracovníků, multidisciplinarity výzkumných týmů, zapojení výzkumných týmů do mezinárodní spolupráce, spolupráce veřejného a soukromého sektoru na dlouhodobých výzkumných tématech, strategického řízení a politiky výzkumu na národní úrovni. Tyto nedostatky jsou řešeny prostřednictvím čtyř komplementárních specifických cílů. 

PO2 Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj

Podporovány budou opatření směřující především k lepší kvalitě a výsledkům vysokoškolských institucí, čímž bude naplňována jedna z priorit strategie Evropa 2020 "Unie inovací". Opatření zaměřena na kvalitu se budou týkat zvýšení relevance vysokoškolského studia pro trh práce a potřeby společnosti. Tato osa je také zaměřena na rozvoj lidských zdrojů v ovlasti VaV a s tím související zlepšení podmínek pro výuku propojenou s výzkumem. Zaměření podporovaných aktivit na rozvoj lidských zdrojů v oblasti VaV bude v souladu s identifikovanými prioritami Narodní strategie RIS3.

 

PO3 rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělání

Cílem jsou v první investiční prioritě opatření vedoucí ke zlepšení studijních výsledků žáků, a to už od předškolní péče. S tím souvisí i rozvoj a vzdělánání pedagogických pracovníků, ale i ředitelů škol a školských zařízení v oblasti strategického řízení ve školství a budování vzdělávací infrastruktury. Důraz je kladen rovněž na maximální inkluzivitu vzdělání, což je jádrem investiční priority. Sociální začleňování žáků s různými znevýhodněními oproti ostatním (zdravotní handicap, horší socioekonomické podmínky atd.) je klíčovým úkolem zejména pro základní, ale i pro střední školy. Samostatnou investiční prioritou a specifickým cílem je integrace romských dětí do vzdělávacího systému, což je plačivým problémem obzvlášť v obcích se sociálně vyloučenými lokalitami. 

 

 

Výzvy: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzvy-op-vvv

 

Dokumety: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/zakladni-dokumenty-1

 

 

Kontakty: http://www.msmt.cz opvvv@msmt.cz

Zdroj: Evropské dotace, Svaz měst a obcí, 2015