Obsah

Operační program Zaměstnanost (OPZ)

Aktivity, které jsou podporovány OPZ vycházejí ze čtyř prioritních os a zároveň naplňují dílčí strategické cíle, kterých má být k roku 2020 dosaženo.

 

  • PO1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly
  • PO2 Sociální začleňování a boj s chudobou
  • PO3 Sociální inovace a mezinárodní spolupráce
  • PO4 Efektivní veřejná správa

 

PO1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly

Strategickým cílem této osy je zvýšení zaměstnanosti starších, nízkokvalifikovaných a různými způsoby znevyhodněných osob na trhu práce. Také je podpora zacílena na mladé lidi, kterým je věnován samostatný program "Záruky pro mládež". Dalším a samostatným cílem je dlouhodobé snižování rozdílů mezi muži a ženami v jejich postavení na trhu práce. 

 

PO2 Sociální začleňování a boj s chudobou

Tato osa je zaměřená na pomoc sociálně vyloučeným osobám a prevenci před sociálně patologickými jevy, které představují celospolečenský problém a hrozbu. Mezi hlavní cíle patří zvyšování uplatitelnosti sociálně vyloučených osob na trhu práce a rozvoj sociální ekonomiky. Vedle toho je cílem této PO také zvyšování kvality poskytování sociálních služeb a služeb na toto navazujících. Kromě sociálních služeb je důraz kladen i na služby zdravotní a přesun jejich těžiště směrem k ohroženým komunitám, a to zejména u psychiatrické péče. 

 

PO3 Sociální inovace a mezinárodní spolupráce

Třetí prioritní osa má pouze jeden strategický cíl, kterým je zvyšování efektivity sociálních inovací. Téma navazuje na PO2 a jeho záměrem je podpora vzdělávání, výzkumu a implementace poznatků do praxe, jehož i mezinárodní spolupráce členských států EU v oblasti sociálního podnikání a rozvoje nových metod sociální práce.

 

PO4 Efektivní veřejná správa

Cíle prioritní osy Efekivní veřejná správa vycházejí z potřeby zjednodušit a zefektivnit procesy veřejné správy. Důraz je kladen zejména na snižování administrativní náročnosti procedur a prohlubování kompetencí lidských zdrojů. 
 

 

Výzvy: https://www.esfcr.cz/prehled-vyzev-opz

Dokumenty: https://www.esfcr.cz/dokumenty-opz


 

Kontakty: http://www.esfcr.cz  esf@mpsv.cz

Zdroj: Evropské dotace, Svaz měst a obcí, 2015