Obsah

Operační program Životního prostředí (OPŽP)

Aktivity podporované v rámci OPŽP jsou definovány v následujících pěti prioritních osách. Stanovují specifické cíle a konkrétní aktivity, na které mohou obce žádat evropské dotace. 

 

  • PO1 Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní
  • PO2 Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech
  • PO3 Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika
  • PO4 Ochrana a péče o přírodní krajinu
  • PO5 Energetické úspory

 

PO1 Zlepšování kvality vody a snižování rozika povodní

Cíli této osy je ochrana obcí proti povodním a minimalizace jejich rizik a snižování objemu znečistění do povrchových i podzemních vod, což má kromě jiného vést ke zlepšní kvality pitných vod. 

 

PO2 Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech

Tato osa je zaměřena na snižování emisí vznikajících spalováním topiv a zavádění technologií na sledování a vyhodnocování stavu ovzduší zejména v blízkostí sídel. 

 

PO3 Odpady a materiálové toky, zátěže a rizika

Recyklace, energetické využití odpadu a předcházení jejich vzniku jsou strategické cíle této prioritní osy. Podpora je také zacílena na snižování energetické zátěže kontaminovaných lokalit a minimalizace enviromentálních rizik. 

 

PO4 Ochrana a péče o přírodu a krajinu

Záměrem této osy je péče o stávající chráněná území všech kategorií, posilování biodervizity a regenerace přirozených funkcí krajiny (např. za účelem zpomalení povrchového odtoku vody, snižování rizika eroze atd.). Dalším cílem je zkvalitňování veřejné zeleně v sídlech a regenerace funkčních ploch. 

 

PO5 Energetické úspory 

Podpora je určena na opatření vedoucí ke snižování energetické náročnosti budov a na rozvoj využívání obnovitelných zdrojů energie. 

 

 

Výzvy: http://www.opzp.cz/vyzvy/

Dokumenty: http://www.opzp.cz/dokumenty/

 

 

Kontakty: http://www.opzp.cz   dotazy@sfzp.cz

Zdroj: Evropské dotace, Svaz měst a obcí, 2015