Obsah

Program rozvoje venkova

V rámci Programu rozvoje venkova je stanoveno šest prioritních os. Avšak obcí jako příjemců se dotýká pouze zlomek aktivit.

 

 • PO1 Podpora předávání poznatků a inovací v zemědělství, lesnictví a ve venkovských oblastech
 • PO2 Zvýšení životashopnosti zemědělských podniků a konkurenceschopnosti všech druhů zemědělské činnosti ve všech regionech a podpora inovativních zemědělských technologií a udržitelného obhospodařování lesů
 • PO3 Podpora organizace potravinového řetězce včetně zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh, dobrých životních podmínek zvířat a řízení rizik v zemědělství
 • PO4 Obnova, zachování a zlepšení ekosystémů souvisejících se zemědělstvím a lesnictvím
 • PO5 Podpora účinného využívání zdrojů a podpora přechodů na nízkouhlíkovou ekonomiku v odvětvích zemědělství, potravinářství a lesnictví, která je odolná vůči klimatu
 • PO6 Podpora sociálního začleňování, snižování chudoby a hospodářského rozvoje ve venkovských oblastech

 

Obce mohou žádat podporu na aktivity ve čtvyřech opatřeních, která jsou dále členěna na jednotlivé operace.

 

 • Opatření M04 - Investice do hmotného majetku
  • 4.3.2 Lesnická infrastruktura
 • Opatření M08 - Investice do rozvoje lesních oblastí a zlepšování životaschopnosti lesů
  • 8.1.1 Zalesňování a zakládání lesů
  • 8.3.1 Zavádění preventivních opatření v lesích
  • 8.4.1 Obnova lesních porostů po kalamitách
  • 8.4.2 Odstraňování škod způsobených povodněmi 
  • 8.5.1 Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin
  • 8.5.2 Neproduktivní investice v lesích
  • 8.5.3 Přeměna porostů náhradních dřevin
  • 8.6.1 Technika a technologie pro lesní hospodářství
 • Opatření M15 - Lesnicko - enviromentální a klimatické služby a ochrana lesů
  • 15.1.1 Zachování porostního typu hospodářského souboru
  • 15.2.1 Ochrana a reprodukce genofondu lesních dřevin
 • Opatření M16 - Spolupráce
  • 16.3.1 Sdílení zařízení a strojů
  • 16.4.1 Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů
  • 16.6.1 Horizontální a vertikální spolupráce při udržitelném zajišťování biomasy pro výrobu energie a v průmyslových procesech

 

 

Kontakty: http://www.eagri.cz/prv

Zdroj: Evropské dotace, Svaz měst a obcí, 2015